วิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 24 พฤศจิกายน 2555

รายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
(ท่านสามารถเพิ่มความคมชัดของวิดีทัศน์ได้ที่ รูปเฟือง)

ชมวิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
– ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ชมวิดีทัศน์
– ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ชมวิดีทัศน์