Blog กิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน

Blog กิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน

blog
ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558
ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
กิจกรรมประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
/ งานออกแบบก่อสร้าง กองนโยบาบและแผน
กิจกรรมประจำวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและ
รับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2558
คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อและ สำนักการโยธา
กิจกรรมประจำวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557 ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานปฏิบัติ 2557
กิจกรรมประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กนผ. จัดเลี้ยงที่ร่วมกันทำงาน ทำให้ โครงการ
RMUTP SUMMIT 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
กิจกรรมประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กนผ. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.พระนคร
ท่านใหม่ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
กิจกรรมประจำวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศโครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. พระนคร พ.ศ. 2557
กิจกรรมประจำวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมรับประทาน
อาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน
กิจกรรมประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมภาคใต้ ณ จ.พังงา และ ภูเก็ต
กิจกรรมประจำวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จ.นครราชสีมา ดูงาน มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน รับบริจาคสิ่งของ
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ณ กองประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สวัสดีปีใหม่ 2557 กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สกอ.)
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงบประมาณ
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน สวัสดีปีใหม่ 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2557
กิจกรรมประจำวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2557 กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับ
นางสาวศศิวรรณ อินทร์ธนู ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กิจกรรมประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิด
ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน)
กิจกรรมประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับ นางรตนมน จันทรอุทัย
ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กิจกรรมประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์
ที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
กิจกรรมประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศการมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงานที่เสร็จสิ้น
การปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน
กิจกรรมประจำวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา
ณ ร้านครัวเพลินเพลง
กิจกรรมประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา
ณ กองนโยบายและแผน
กิจกรรมประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา
ณ ห้องประชุม D-Hall
กิจกรรมประจำวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา
ณ ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง (สโมสรราชนาวี)
กิจกรรมประจำวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ผอ.กองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่ร่วมกันจัดงาน
โครงการฯ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร
กิจกรรมประจำวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กิจกรรมประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
กนผ. 9 ราชมงคล และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ช่วงดูงานต่างประเทศ)
กิจกรรมประจำวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ การดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
กนผ. 9 ราชมงคล และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ช่วงการสัมมนา)
กิจกรรมประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์
ณ ห้องผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
ข่าวสารประจำวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
blog
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาส
วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข่าวสารประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
ติดตามชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของบุคลากร กองนโยบายและแผนได้ที่นี่
กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »