สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

สวัสดีปีใหม่ 2558 ผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มทร.พระนคร และ ภาพบรรยากาศของผู้บริหาร มทร.พระนคร และ บุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดย ท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่าน ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) และ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2557
(ท่านสามารถเพิ่มความคมชัดของวิดีทัศน์ได้ที่ รูปเฟือง)

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »