บรรยากาศการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง

บรรยากาศการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง โดยมีท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) กล่าวเปิดการประชุม และร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานฯ พร้อมท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานภายในกองนโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจง คือ

1) ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 ภายใต้การบริหารงานของ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2) ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบภารกิจ โครงสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนำส่งข้อมูลของกองนโยบายและแผน เพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกับกองนโยบายและแผน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งผลผลิตให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

และในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแผน บุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »