การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานปฏิบัติ 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานปฏิบัติ 2557

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหรกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
(ท่านสามารถเพิ่มความคมชัดของวิดีทัศน์ได้ที่ รูปเฟือง)

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »