ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านใหม่ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์

บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านใหม่ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี

กลับหน้า Blog กิจกรรมบุคลากร »