Category Archives - การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557

March 6, 2014 - No Comments

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปี พ.ศ 2556
หนังสือที่ ศธ 0581.16/910 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปี 2557
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรอบ

Full Story »

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2556

April 10, 2013 - No Comments

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปี 2556
หนังสือที่ ศธ 0581.16/4188 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2556
ปฏิทินแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงปี 2556
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปี 2556
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6

Full Story »

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555

April 10, 2013 - No Comments

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555

แบบฟอร์ม rmutp-erm 9 สำหรับรายงานผลรอบ 6 เดือน ปี 2555
คู่มือแนวทางการวางระบบควบคุมภายในของ สตง.
คู่มือปี 2555

บทที่ 1 บทนำ

Full Story »

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2554

April 10, 2013 - No Comments

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2554

แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบ ปส.
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3
คู่มือแนวทางการวางระบบควบคุมภายในของ

Full Story »

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2553

April 10, 2013 - No Comments

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2553

แบบฟอร์มการายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี 54 รอบ 6 เดือน
แบบ RMUTP ERM 1- RMUTP ERM 9
แบบ RMUTP ERM 9

Full Story »