Category Archives - กิจกรรม5ส

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558

April 17, 2015 - No Comments

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการตรวจ 5 ส.(สะสาง, สะดวก, สะอาด,

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558

February 11, 2015 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 6

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557

September 29, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 26

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 13/2557

August 26, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 13/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 8

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2557

June 9, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 6

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2557

June 3, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 30

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2557

April 30, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 25

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2557

April 11, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 11

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2557

March 15, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 14

Full Story »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2557

March 4, 2014 - No Comments

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2556
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 3

Full Story »