Category Archives - วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

หลักสูตรและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554

September 21, 2014 - No Comments

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

หลักสูตรและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

September 21, 2014 - No Comments

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

หลักสูตรและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556

September 21, 2014 - No Comments

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

September 19, 2014 - No Comments

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

September 17, 2014 - No Comments

ผู้สำเร็จการศึกษา

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2554

September 15, 2014 - No Comments

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2554

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2555

September 15, 2014 - No Comments

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2555

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2556

September 15, 2014 - No Comments

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ 2556

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ปีที่ประเมิน 2553

September 15, 2014 - No Comments

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ปีที่ประเมิน 2553

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ปีที่ประเมิน 2556

September 15, 2014 - No Comments

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ปีที่ประเมิน 2556

กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

Full Story »