Category Archives - โครงการประชุม-สัมมนา

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง (2 มีนาคม 2558)

March 5, 2015 - No Comments

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง (2 มีนาคม 2558)

เอกสารหมายเลข 1 : เอกสารประกอบการบรรยายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เอกสารหมายเลข 2 : เอกสารประกอบการบรรยาย และแผ่นพับการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน


Full Story »

โครงการประชุม และ สัมมนางานออกแบบก่อสร้าง

April 29, 2013 - No Comments

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

กลับหน้า งานออกแบบก่อสร้าง »

Full Story »

โครงการประชุม และ สัมมนางานติดตามและประเมินผล

April 19, 2013 - No Comments

INFORMATION

Full Story »

โครงการประชุม และ สัมมนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

April 19, 2013 - No Comments

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กลับหน้า งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ »

Full Story »

โครงการประชุม และ สัมมนางานนโยบายและยุทธศาสตร์

April 19, 2013 - No Comments

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2558

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2556

Full Story »