Category Archives - blog

ภาพบรรยากาศ โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. พระนคร พ.ศ. 2557

July 17, 2014 - No Comments

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. พระนคร พ.ศ. 2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันพุธที่ 9 กรกฎาคม

Full Story »

ภาพบรรยากาศ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน

May 6, 2014 - No Comments

ภาพบรรยากาศ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ร้านอาหาร Shabushi ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

Full Story »

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้

February 4, 2014 - No Comments

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ คณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา และ ภูเก็ต โดยได้ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพีพี แหลมพรหมเทพ และแวะทำบุญ ณ วัดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ วัดพระผุด วัดไชยธาราราม

Full Story »

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จ.นครราชสีมา ดูงาน มทร.พระนคร

January 29, 2014 - No Comments

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จ.นครราชสีมา ดูงาน มทร.พระนคร
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร อาจารย์ และคณะเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จ.นครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในด้านกระบวนการพัฒนาแผน ด้านการพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น

Full Story »

ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน รับบริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

January 14, 2014 - No Comments

ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน รับบริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน รับบริจาคเงิน เสื้อผ้า และสิ่งของ ณ กองต่างๆ ตึกสำนักงานอธิการบดี และคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 – 9 มกราคม 2557 เพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

Full Story »

ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา วิศวกรรม (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) สวัสดีปีใหม่ 2557 กองนโยบายและแผน

January 8, 2014 - No Comments

ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา วิศวกรรม (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) สวัสดีปีใหม่ 2557 กองนโยบายและแผน
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านผศ.ดร.วัลลภ ภูผา วิศวกรรม (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และอวยพรปีใหม่ ณ กองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร

January 8, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร (วิทยากร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2556)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ น.ส.จิราภรณ์ พุ่มไสว (หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน) เป็นตัวแทนนำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่าน ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร (วิทยากร

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล (รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย)

January 8, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล (รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล (รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักอธิการบดี ชั้น 1 เมื่อวันที่

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านอาณัติ พงศ์สุวรรณ (ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา)

January 8, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านอาณัติ พงศ์สุวรรณ (ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านธนิตสรณ์ จิระพรชัย (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านธนิตสรณ์ จิระพรชัย (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู

Full Story »