Category Archives - blog

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านสุพัฒน์ นาครัตน์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงบประมาณ)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านสุพัฒน์ นาครัตน์ ( ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงบประมาณ)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจรรยา อยู่โปร่ง (ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจรรยา อยู่โปร่ง (ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านทรงยศ โรจนวีระ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านทรงยศ โรจนวีระ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) รศ.สุภรัทรา โกไศยกานนท์ (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

January 7, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน)

January 3, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักอธิการบดี ชั้น 2

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

January 3, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักอธิการบดี ชั้น 3

Full Story »

สวัสดีปีใหม่ 2557 รองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ)

January 3, 2014 - No Comments

สวัสดีปีใหม่ 2557 รองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ)
ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27

Full Story »