Tag Archives: การบริหารความเสี่ยง ปี 2557

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557

March 6, 2014 - No Comments

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปี พ.ศ 2556
หนังสือที่ ศธ 0581.16/910 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปี 2557
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2557
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรอบ

Full Story »