Tag Archives: เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดมาใหม่

December 9, 2013 - No Comments

เอกสารดาวน์โหลดมาใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557-2561
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2558
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Full Story »

เอกสารดาวน์โหลด งานออกแบบก่อสร้าง

June 3, 2013 - No Comments

เอกสารแนบ แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563

เอกสารแนบ แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปี 2558 – 2563

แผนผังอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกวิทยาเขต

ศูนย์เทเวศร์

Full Story »