(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมทั้งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนของคณะ ณ ห้องดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560