(คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ดร.ไพศาล การถาง (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของทั้ง 2 คณะ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560