(คณะศิลปศาสตร์) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี ของคณะศิลปศาสตร์ รอบที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะ ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560