(สำนักงานอธิการบดี) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (LogFrame และ WBS)

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการ และบุคลากรในหน่วยงาน ของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ

« 1 ของ 3 »