(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รอบที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมทั้งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนของคณะ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560