การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีทีมงานจากบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศน์ เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขอขอบคุณภาพจากกองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร