พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีคุณธาดา เศวตศิลา (Advisor Dep. Executive Chairman Office) คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (Director Dep. Government and Education Sector) และทีมงาน เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560