แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับและรายสาขาวิชา

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับและรายสาขาวิชา [/intranet]

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)

กองนโยบายและแผน

การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ ปี งปม.2560 หน่วยงานสนับสนุน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศของการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานสนับสนุน โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์