การประชุมพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 (28 ส.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561