แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

[intranet] แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ P-02-01 แบบโครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-02-02 แบบโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม P-02-03 แบบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม P-02-04 แบบฟอร์มการจัดทำ Work Breakdown Structure WBS P-02-05 แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ แบบฟอร์มงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 p-02-06 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปี งปม. พ.ศ. 2563 p-02-07 ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. พ.ศ. 2563 p-02-08 แบบประเมินและจัดลำดับครุภัณฑ์ มทร.พระนคร ปี งปม. พ.ศ. 2563 [/intranet]

แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] ตัวอย่างการเขียนโครงการ แบบ. โครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบ. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ [/intranet]