แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 (จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 (จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) [/intranet]

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร[/intranet]

เอกสารการประชุมการเตรียมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

[intranet]เอกสารการประชุมการเตรียมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)[/intranet]