กองนโยบายและแผน
เกี่ยวกับเรา

กองนโยบายแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งหน้าที่ออกเป็น 5 งาน ดังนี้
1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานติดตามและประเมินผล
4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
5. งานบริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา

งานนโยบายและยุทธศาสตร์
งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
งานบริหารทั่วไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองนโยบายและแผน ได้ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หรือ ดูรายละเอียดในการติดต่อและแผนที่การเดินทางได้ที่