กองนโยบายและแผน
เกี่ยวกับเรา

กองนโยบายแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งหน้าที่ออกเป็น 7 งาน ดังนี้
1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานติดตามและประเมินผล
4. งานข้อมูลสารสนเทศ
5. งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
6. งานวิเทศสัมพันธ์
7. งานบริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา

งานนโยบายและยุทธศาสตร์
มีหน้าที่ในการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์บริบททางสังคม ศักยภาพองค์กร ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสังคมศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การวางระบบการควบคุมภายใน แผนนักศึกษา ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการพิเศษ หรือโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ดำเนินการเผยแพร่แผนต่างๆ สู่การปฏิบัติ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานติดตามและประเมินผล
มีหน้าที่ในการกำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอุดมศึกษา จัดทำแผนการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานภายในและภายนอกร้องขอ  
 
 
 
 
 
 
 
งานวิเคราะห์งบประมาณ
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา จัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจําปี บริหารงานงบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและ วิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และพิจารณาตั้งงบประมาณรายได้ประจําปี เป็นผู้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่หน่วยงานในสังกัดในการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย รายงานสถิติการศึกษา รายงานผลการรับนักศึกษาใหม่และการวิเคราะห์ผลการรับ รวมถึงงานสารสนเทศต่างๆ วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลให้เป็นสารสนเทศสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างและการควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และรักษาความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย การบำรุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับและต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
งานวิเทศสัมพันธ์
มีหน้าที่ในการดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ การขอวีซ่าให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ งานการจัดพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ และในประเทศ (MOU) งานการจัดทำหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง งานทุนระหว่างประเทศ การจัดทำหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ และการแปลเอกสารทางราชการตามภารกิจมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ในการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือ วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง จัดแฟ้มเสนอ แจ้งเวียน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หนังสือราชการ ปิดประกาศข่าวสาร จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่จำแนกตามระเบียบราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ การบริหารอัตรากำลังภายในหน่วยงาน เรื่องงานของบุคลากร ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และพัสดุ การจัดการความรู้ (KM) และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงานภายในหน่วยงาน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองนโยบายและแผน ได้ที่ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หรือ ดูรายละเอียดในการติดต่อและแผนที่การเดินทางได้ที่