เกี่ยวกับเรา

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งภายในกองฯ แบ่งหน้าที่งานทั้งหมดออกเป็น 6 งาน คือ
1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานติดตามและประเมินผล
4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
5. งานออกแบบก่อสร้าง
6. งานบริหารทั่วไป

Policy and Planning Division

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองนโยบายและแผน ได้ที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ ดูรายละเอียดในการติดต่อ และ แผนที่ในการเดินทางได้ที่ » หน้าติดต่อเรา «