กองนโยบายและแผน
เอกสารเผยแพร่ งานวิเคราะห์งบประมาณ
25662565256425632562256125602559255725552554
เอกสารเผยแพร่ งานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
เอกสารเผยแพร่ งานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย
- เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ (ง.4) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. 2562
- เอกสารประกอบการชี้แจงในมิติ Function (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ แผนงานบูรณาการ) เสนอ ต่อคณะอนุกรรมธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ งบประมาณ แผนงานบูรณการตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- (Powerpoint) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งกรรมาธิการฯ ปี งปม. 2562
- เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ราชมงคลพระนคร)
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน (ม.ค. 61)
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนมกราคม 2561
- เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- มาตราฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ) มีนาคม ปี พ.ศ. 2560
- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เอกสารเผยแพร่ งานวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ไม่มีเอกสารเผยแพร่ -