กองนโยบายและแผน
QS HUB
- RMUTP -

อยู่ในระหว่างอัปโหลด ข้อมูล ....

จำนวนบุคลากร และนักศึกษาจำนวนหลักสูตร และค่าลงทะเบียนเรียนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสุขภาวะธรรมาภิบาล
👥 ข้อมูลบุคลากร และนักศึกษา
💠 จำนวนบุคลากร 💠
บุคลากรทั้งหมดจำนวน - คน
บุคลากรต่างประเทศ 5 คน
บุคลากรที่จบปริญญาเอก 224 คน

💠 บุคลากรสังกัดคณะ 💠
เพศชาย 456 คน
เพศหญิง 694 คน

💠 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 💠
นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 11,713 คน
เพศชาย 5,695 คน
เพศหญิง 5,914 คน
นักศึกษาชาวต่างประเทศทั้งหมด 104 คน

💠 ระดับปริญญาตรี 💠
นักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 11,471 คน
นักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี 94 คน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน - คน

💠 ระดับบัณฑิตศึกษา 💠
นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 297 คน
นักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 618 คน ???
📖 จำนวนหลักสูตร และค่าลงทะเบียนเรียน
🔷 จำนวนหลักสูตร 🔷
● จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 55 หลักสูตร
● จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 14 หลักสูตร
● จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4 หลักสูตร

🔷 อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 🔷
● ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ 15,000 บาท
● ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวต่างประเทศ 35,000 บาท
● ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ 40,000 บาท
● สรุปค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาในประเทศ 15,000 บาท
● สรุปค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 35,000 บาท
● จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเต็ม 100% - คน
● จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแบบ 50% - คน

🌱 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
🟢 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 🟢
● นโยบายความยั่งยืน และสภาพอากาศ
- ไม่มีข้อมูล
● นโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน
- ไม่มีข้อมูล
● นโยบายการลงทุนที่ยั่งยืน
- ไม่มีข้อมูล
● นโยบายเกี่ยวกับการนำของนักศึกษา ในเรื่องความยั่งยืนให้กับสังคม
- ไม่มีข้อมูล
● การรายงานเรื่อง การปล่อยคาร์บอน กับ GHG
- ไม่มีข้อมูล
● Protocol Corporate Standard หรือหน่วยงานอื่นๆ ไหม ถ้าหากมี ขอให้นำส่ง Link
- ไม่มีข้อมูล
● ให้ข้อมูล Scope 1 และ 2 เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ carbon ใน tCO2e (tonnes (t) of carbon dioxide (CO2) equivalent (e.) please see instructions.
- ไม่มีข้อมูล
● ข้อมูลเกี่ยวกับปีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ carbon - ปีเป้าหมาย - ปีเป้าหมายสำหรับ Scope 1 & 2 ใน tco2e
- ไม่มีข้อมูล
● มหาวิทยาลัยมีการลดการปล่อยก๊าซ carbon ที่ถึงเป้าหมาย Scope 1 & 2 ภายในปี 2050 หรือไม่ ถ้าหากไม่ ไม่ต้องใส่ข้อมูลตรงนี้
- ไม่มีข้อมูล
● กรุณาใส่จำนวนพลังงานที่มหาวิทยาลัยสามารถนำมาใช้ได้ใหม่ โดยรวมไปถึง การใช้พลังงาน การเก็บ และการขายพลังงาน
- ไม่มีข้อมูล
● แผนผังพื้นที่อาคารทั้งหมดในรูปแบบ ตารางเมตร
- ไม่มีข้อมูล
● ใส่หลักฐานว่า มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือไม่ ถ้าหากว่ามี แสดงหลักฐาน Link
- ไม่มีข้อมูล

🟢 หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 🟢
มีหลักสูตรดังนี้
● สาขาวิชา ..... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลหลักสูตร
● สาขา วิชา ..... คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ข้อมูลหลักสูตร

🟢 งานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 🟢
ศูนย์รวมงานวิจัย คือ หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
>> เว็บไซต์หลัก "สถาบันวิจัยและพัฒนา"
● ตัวอย่างงานวิจัย 🚩
1. งานวิจัยเรื่องที่ 1
2. งานวิจัยเรื่องที่ 2
3. งานวิจัยเรื่องที่ 3
🏃 สุขภาพและสุขภาวะ
🔶 การจัดตรวจสุขภาพในมหาวิทยาลัย 🔶
ข้อมูลการให้บริการการตรวจสุขภาพ
● การประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลการให้บริการเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์
- ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเรื่องการสนับสนุนเรื่องสุขภาพจิตทั้งกับนักศึกษาและบุคลากร
● การบริการให้คำปรึกษา
👮 ธรรมาภิบาล
🟡 นโยบายเรื่องความเท่าเทียม ความหลากหลาย 🟡
มีคณะกรรมการ มีบุคลารที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย หรือไม่
● มีคณะกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนี้ แสดงหลักฐาน Link
- ไม่มีข้อมูล
● มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด แสดงหลักฐาน Link
- ไม่มีข้อมูล

🟡 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการติดสินบน หรือนโยบายอื่นที่เหมือนกัน 🟡
● โนบายการต่อต้านการติดสินบน หรือ การต่อต้านการทุจริต หรือที่เกี่ยวข้อง แสดงหลักฐาน Link
- ไม่มีข้อมูล
● นโยบายที่ได้รับการทบทวนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หรือ นโยบายปัจจุบันนี้หรือหลังจากปี 2020
- ไม่มีข้อมูล
● บุคลากร หรือ ทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมหาวิทยาลัย แสดงหลักฐาน Link
- ไม่มีข้อมูล
● มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและมีสิ่งอำนายความสะดวกเกี่ยวกับเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรเชิงจริยธรรมแบบองค์รวม
- ไม่มีข้อมูล