ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (เวลา 8:30 น. – 16:30 น.)
plan.rmutp@rmutp.ac.th
0-2665-3777 ต่อ 6082-6085
0-2665-3736 [Fax]

แผนที่