หน้าแรก กองนโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศจุดยืนต้านคอร์รัปชั่น

กองนโยบายและแผน

การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของกลุ่มมทร. (ราชมงคล)

ประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของกลุ่ม มทร. ครั้งที่ 4

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ

สวัสดีปีใหม่ 2560 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ)

กองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

กองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2559 สำนักงบประมาณ สกอ. สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

กองนโยบายและแผน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของกลุ่ม มทร. ครั้งที่ 2

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับ ผศ.กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี