หน้าแรก กองนโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ดับบลิวเอช อินโฟนิท

บริษัท ดับบลิวเอช อินโฟนิท จำกัด เจรจาความร่วมมือกับราชมงคลพระนครในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับ EEC

แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

การประชุมแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพฯ ราชมงคลพระนคร ประจำปี งปม. 2561 – 2565

กองนโยบายและแผน

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561 (6 พฤศจิกายน 2560)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(ศูนย์เทเวศร์) การประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 15 ปี (60 – 74) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 61

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(ศูนย์พณิชยการพระนคร) การประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 15 ปี (60 – 74) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 61

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ

(ศูนย์โชติเวช) การประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 15 ปี (60 – 74) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 61

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ

(ศูนย์พระนครเหนือ) การประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 15 ปี (60 – 74) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 61

ประมาณรายจ่ายประจำปี

การประชุมแนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560