หน้าแรก กองนโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมกองนโยบายและแผน

logframe

(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

logframe

(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

logframe

(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

logframe

(คณะศิลปศาสตร์) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

retreat 2017

การประชุมการเตรียมปฏิบัติการระยะ 5 ปี และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

logframe

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

คณะศิลปศาสตร์

ผอ.กนพ และ บุคลากรงานออกแบบก่อสร้าง ตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้าอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์