หน้าแรก กองนโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมกองนโยบายและแผน

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 5

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 (15 มกราคม 2561)

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 (15 มกราคม 2561)

การประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

การประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการเพื่อยื่นเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562-2565 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 2

บริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์

ผอ.กนพ และบุคลากรงานออกแบบก่อสร้าง ดูงานการคุมงานก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์ โครงการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

ปัญหาก่อสร้างอาคาร

การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัย

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 4