หน้าแรก กองนโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

เอกสารดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรมกองนโยบายและแผน

rmutp retreat

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat 2017)

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด

การบริหารความเสี่ยง,การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร 2560

logframe

(คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

logframe

(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

logframe

(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)

logframe

(คณะศิลปศาสตร์) การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี รอบที่ 2 (LogFrame และ WBS)