กองนโยบายและแผน
.

คู่มือการปฏิบัติงาน

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) และ
หนังสือนำการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ (Official Visa)

โดย นายทนงค์  โพธิ
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การควบคุมดูแลพัสดุ
.

โดย นางสาวไพรินทร์  มงคลดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดย นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การจัดทำแบบรูปรายการด้านสถาปัตยกรรม

โดย นางสาวสุธิดา  ถิ่นจันทร์
สถาปนิกชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายในอาคาร

           โดย  นายสุนันท์ มนต์แก์ว    อาจารย์
และ 
นายไพศาล สุขสม   วิศวกรโยธาชำนาญการ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
.

โดย นางสาวชุติมา สุดจรรยา
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การตรวจสอบการจัดทำประมาณการรายรับและการคำนวณสัดส่วนงบประมาณตามเกณฑ์การคำนวณวงเงินฯ

โดย นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดย นางสาวนวรัตน์  การะเกษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

โดย นางสาววนิดา เฉยกลิ่น
วิศวกรโยธาชำนาญการ

.