ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1. เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
2. คำชี้แจงแนวทางการใช้ระบบ eMENSCR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
4. คู่มือการกรอกข้อมูลระบบ EMENSCR (จัดทำโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
5. คู่มือการกรอกข้อมูลระบบ EMENSCR (จัดทำโดย งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร)
6. คำถามที่พบบ่อยของระบบ eMENSCR
7. หนังสือแจ้งรายงานผล (อว0222.2/ว8) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อัพเดท 1 กรกฏาคม 2562)
8. ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (อัพเดท 1 กรกฏาคม 2562)
9. ตารางแสดงรายการและระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน (อัพเดท 1 กรกฏาคม 2562)