กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
25662565256425632562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 2
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- มติที่ประชุมสภา-รายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- มติที่ประชุมสภา-รายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 2
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 4
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม