No Gift Policy 67
สถิติการศึกษา
แผนปฏิบัติ ปี67
previous arrow
next arrow

เอกสารเผยแพร่/อัปโหลด ล่าสุด

 • รายงานผลการปรับปรุง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567
 • รายงานผลการดำเนินโครงการ Retreat 2024
 • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย) ปี 2567
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
 • รายงานข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาศึกษา 2566
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2567
 • รายงานสถิติการศึกษา 2566
 • รายงานวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษา 2566
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567
 • คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 05-10-2566
 • ระบบงาน BPM

  ประชาสัมพันธ์ : ข่าว , โครงการ ดูทั้งหมด

  .

  กิจกรรมกองนโยบายและแผน ดูทั้งหมด