เอกสารเผยแพร่/อัปโหลด ล่าสุด

 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) งานติดตามและประเมินผล
 • ตารางประมาณการรายรับ จากค่าลงทะเบียนฯ
 • รายงานประจำปี 2565 22-05-2566
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 • แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2566
 • แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) Ver. Print 18-04-2566
 • แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) Ver. Read 18-04-2566
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
 • แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณระหว่างปี /โครงการที่ขออนุมัติปรับแผน /สรุปโครงการ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
 • แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
 • แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
 • คู่มือคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายจ่าย 2567
 • ระบบงาน BPM

  กิจกรรมกองนโยบายและแผน ดูทั้งหมด