โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 – Retreat 2024

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566

ราชมงคลพระนคร จับมือ หจก.โตโก เลิฟ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ พัฒนาแอปพลิเคชัน ToKo SuperApp

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ นายทศพร จุลโพธิ์ ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโก เลิฟ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ “ToKo SuperApp” เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์การวิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ToKo SuperApp ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ให้บริการ โรงแรม ตลาด หรือธุรกิจบริการต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชย์จากแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้จากความร่วมมือจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าไปมีบทบาทร่วมในการจัดการข้อมูลหลังบ้านภายในแอปพลิเคชันร่วมกับองค์กร โดยจะนำข้อมูลมาทำการวิจัยพัฒนาทางการตลาดต่อไป ส่วนนักศึกษาสามารถร่วมเป็นผู้บริโภค รวมถึงเป็นผู้ค้า นำผลิตภัณฑ์ร่วมขายในแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นการตอบสนองวิชาชีพ ฝึกทักษะ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

รับสมัคร เข้าคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรายชื่อ คิดอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2567  (เอกสารหน้า 11) ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2566 ใบสมัครประเภท ทีม ใบสมัครประเภท บุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คิดอย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

ราชมงคลพระนคร ลงนาม บ.วังน้อยการช่าง ผลักดันการศึกษา-วิจัยเทคโนโลยีด้านรถยนต์ไฟฟ้า

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจ กับนางสาวจารุภัทร เตชะอิทธิพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทวังน้อยการช่าง จำกัด เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกัน รวมถึง การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ที่จำเป็นต่อการพัฒนากลยุทธ์และเตรียมความพร้อมต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในโอกาสนี้ บริษัทวังน้อยการช่าง จำกัด ได้มอบรถยนต์บัสไฟฟ้าจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านรถยนต์ไฟฟ้าแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาชุมชนเลื่อนฤทธิ์ พร้อมปั้นแหล่งเรียนรู้-แสดงผลงานใจกลางเมือง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมกับบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด ลงนามความเข้าใจ ในการหาแนวทาง เพื่อพัฒนาชุมชนและสนับสนุนพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาราชมงคลพระนคร โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี และคุณปิยะ ชื่นชมเดช ประธานกรรมการ ลงนามร่วมกัน ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ                          ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเข้ามายกระดับชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะสอดคล้องตามความต้องการ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งผ่านความรู้ทางด้านกลยุทธ์การตลาด โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 9 คณะ อาทิ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่านักเรียนตำรวจนครบาล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ พล.ต.ต.บุญส่ง นามกรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่านักเรียนตำรวจนครบาล โดยมีผู้บริหารจาก 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 19 กันยายน 2566 โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลและเยาวชนของชาติ ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครองในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา หน่วยงานและประชาชนได้รับรู้ต่อไป  

ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 องค์กร ร่วมสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทยสู่สากล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 5 องค์กร ประกอบด้วย 1. นายสิทธิพล เจริญขจรกุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงแคสเตอร์ จำกัด 2. ดร.จักรพันธ์ ศรีคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอมูฟ จำกัด 3. นายทิศธรรม เปรื่องวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซส คอนเนคชั่น จำกัด 4. นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย นายกสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย และ5. นางดุษฎี สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนนวดไทยและประคบสมุนไพรไทยดอยซับน้ำ   การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการสืบสาน ส่งเสริมมรกดแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านการดูแลสุขภาพของไทย โดยเฉพาะการนวดไทยและลูกประคบด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังผลักดันให้ภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย […]

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เดินทางศึกษาดูงาน และเข้าร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ 2023 China – ASEAN Education Cooperation Week  ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Guizhou Industry Polytechnic College  พร้อมเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายสถาบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการทำงานวิจัย รวมถึงหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ New Zealand

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ” New Zealand Certificate In Primary Industry Skills “ นักศึกษาคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสแกน QR Code   เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการเข้าร่วม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสัมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ในวันที่ 30 มิ.ย. 66  เวลา  08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และทาง FB Live / www.facebook.com/กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมสัมนา สามารถตอบแบบสอบถามได้โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ Click >> https://shorturl.asia/MHF6Z    

ราชมงคลพระนคร จับมือ หน่วยงานการศึกษา AITIA รับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพิธีลงนามความร่วมมือ กับคุณอู๋ จื้อ อี้ (Mr.Wu Zhiyi) นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

มทร.พระนคร ร่วมหารือกับตัวแทนด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดวิทยาลัยนานาชาติ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ กองคลัง และกองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับตัวแทนทางด้านการศึกษาจากสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล (AITIA) Center for International Education (CIE) และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือและร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดหานักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอนาคต ตลอดจนได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ สหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ที่มีชื่อเสียง และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อรุษ คงรุ่งโชค คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ รัตนพันธุ์ รองคณบดีดูแลงานด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ รองคณบดีดูแลงานด้านบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ ในการนี้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาชาวโมร็อกโก และได้สอบถามถึงความรู้สึกที่ได้มาเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ อีกด้วย