ราชมงคลพระนคร จับมือ หน่วยงานการศึกษา AITIA รับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อ

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพิธีลงนามความร่วมมือ กับคุณอู๋ จื้อ อี้ (Mr.Wu Zhiyi) นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

มทร.พระนคร ร่วมหารือกับตัวแทนด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดวิทยาลัยนานาชาติ

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ กองคลัง และกองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับตัวแทนทางด้านการศึกษาจากสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล (AITIA) Center for International Education (CIE) และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือและร่วมกันหารือถึงแนวทางในการจัดหานักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในอนาคต ตลอดจนได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) การส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ สหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ที่มีชื่อเสียง และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ เทเวศร์

ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อรุษ คงรุ่งโชค คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ รัตนพันธุ์ รองคณบดีดูแลงานด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์ รองคณบดีดูแลงานด้านบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดตั้งและการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ ในการนี้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาชาวโมร็อกโก และได้สอบถามถึงความรู้สึกที่ได้มาเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มทร.กรุงเทพ อีกด้วย

กิจกรรม รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ กองนโยบายและแผน 2566

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในกองนโยบายและแผน เนื่องในวันสงกรานต์

กนผ.ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตรของท่าน

ขอแสดงความยินดี

Posted Posted in กิจกรรมกองนโยบายและแผน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิด งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการาม จากนั้น ดร.ณัฐวรพล ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 จำนวน 90 ท่าน ซึ่งนายอรุณ ศรีครอบ ได้รับรางวัล บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind ” ประเภทหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ประเภทชมเชย)