ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร 2560

การบริหารความเสี่ยง,การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ภาพบรรยากาศการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร 2560 ซึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนของคณะและหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฯ ใครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2560

ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร