ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของ สอ. ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน (RMUTP-ERM.S)