ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2561

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมการประชุมจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผ การสำนัก สถาบัน และ กอง และบุคลากรจากหน่วยงานฝ่ายวางแผน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ อาคารคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศน์ เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560