คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงานคณะ/วิทยาลัย) คู่มือการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วยงานสนับสนุน (สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/สถานีวิทยุฯ)