รายงานผล

เลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา 2559 (ภาพรวม)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประเภทผู้ใช้งานระบบ
1.1 ประเภทผู้ใช้งานระบบจำนวน (คน)ร้อยละ
รวม36100.00
ผู้บริหาร 0.00
ผู้ปฏิบัติงาน 36 100.00
1.2 สังกัดคณะ/หน่วยงาน
1.2 สังกัดคณะ/หน่วยงานจำนวน (คน)ร้อยละ
รวม36100.00
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 5.56
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 2.78
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 5.56
คณะบริหารธุรกิจ 2 5.56
คณะศิลปศาสตร์ 2 5.56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2.78
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 5.56
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 2 5.56
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 5.56
กองกลาง 1 2.78
กองคลัง 1 2.78
กองบริหารงานบุคคล 2 5.56
กองนโยบายและแผน 1 2.78
กองพัฒนานักศึกษา 1 2.78
กองสื่อสารองค์กร 1 2.78
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 2.78
กองศิลปวัฒนธรรม 1 2.78
สำนักงานอธิการบดี 1 2.78
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 2.78
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.78
สำนักประกันคุณภาพ 2 5.56
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 2.78
สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 2.78
ศูนย์จัดการความรู้ (KM) 1 2.78
สถานีวิทยุ มทร.พระนคร 1 2.78
ศูนย์ภาษา 2 5.56
1.3 ความถี่ในการใช้งานระบบ
1.3 ความถี่ในการใช้งานระบบจำนวน (คน)ร้อยละ
รวม36100.00
1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 29 80.56
4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 5 13.89
มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์ 2 5.56

2. ความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อคำถามค่าเฉลี่ยS.D.ความหมาย
รวม3.750.70มาก
ความพึงพอใจในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 3.69 0.74 มาก
2. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน อธิบายข้อมูลชัดเจน 3.72 0.69 มาก
3. ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล 3.81 0.66 มาก
4. ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 3.81 0.66 มาก
5. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ของระบบ 3.58 0.79 มาก
6. การให้บริการในด้านการให้คำปรึกษาการใช้ระบบ / ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน 3.86 0.71 มาก
7. ระบบเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 3.81 0.66 มาก
8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 3.75 0.64 มาก

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ด้านการใช้งานระบบ BPM :จำนวน
รวม36
n/a 31
- 3
สะดวกสำหรับการค้นหาข้อมูล และงบประมาณ ของหน่วยงาน 1
-- 1
ด้านการให้บริการ :จำนวน
รวม36
n/a 31
- 3
ได้รับข้อมูลครบถ้วน 1
-- 1
ด้านประโยชน์ของระบบต่อการดำเนินงาน :จำนวน
รวม36
n/a 30
- 3
มีฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ สามารถนำไปรายงานผล และวางแผนการปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว 1
-- 1
เป็นข้อมูลหลักฐานการใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 1