กองนโยบายและแผน
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สุธิดา ถิ่นจันทร์
นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร์
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
email: sutida.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8170
สุนันท์ มนต์แก้ว
นายสุนันท์ มนต์แก้ว
อาจารย์ [ช่วยราชการ]
email: sunun.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8169
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
นายธนันท์ ศัลยวุฒิ
อาจารย์ [ช่วยราชการ]
email: thanan.sa@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8168
ไพศาล สุขสม
นายไพศาล สุขสม
วิศวกรโยธาชำนาญการ
email: paisarn.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8173
วนิดา เฉยกลิ่น
นางสาววนิดา เฉยกลิ่น
วิศวกรโยธาชำนาญการ
email: wanida.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8174
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
นายถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
email: thiranun.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8172
นายวัฒนา  เชิดชูพงษ์
นายวัฒนา เชิดชูพงษ์
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
email: vattana.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8176
นายอธิคม  เรืองศักดิ์ภักดี
นายอธิคม เรืองศักดิ์ภักดี
สถาปนิกปฏิบัติการ
email: atikom.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8167
นายยุทธการ บำรุงกิจ
นายยุทธการ บำรุงกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: yuttagean.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8165
ตำแหน่งว่าง ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
email: @rmutp.ac.th
โทรศัพท์ ----