กองนโยบายและแผน
บุคลากร งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
บุศรินทร์
นางบุศรินทร์ เชิดชูพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
email: budsarin.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8162