กองนโยบายและแผน
งานวิจัยสถาบันและข้อมูลสารสนเทศ
พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิจัยสถาบันและข้อมูลสารสนเทศ
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
บุศรินทร์
นางบุศรินทร์ เชิดชูพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
email: budsarin.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8162