ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(17 ก.ค. 63) การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2563

กองนโยบายและแผน

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการและหุ่นยนต์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทั้ง 9 คณะ ผู้อำนวยการกอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563