ภาพกิจกรรม

บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา ณ กองนโยบายและแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556