ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์) นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2556