ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ นางรตนมน จันทรอุทัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์(รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล (รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อารีโย (ผู้ช่วยอธิการบดี) และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางรตนมน จันทรอุทัย ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556