ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2562

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2561

[intranet]แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน[/intranet]