บุคลากร งานติดตามและประเมินผล

ศิรินาถ สิงหาแก้ว
นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: sirinart.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6084
สุทัตตา ทรงเดช
นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: sutatta.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6084