บุคลากร งานติดตามและประเมินผล

นวรัตน์ การะเกษ
นางสาวนวรัตน์ การะเกษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
email: nawarat.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6084
สุทัตตา ทรงเดช
นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: sutatta.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6615