บุคลากร งานติดตามและประเมินผล

ศิรินาถ สิงหาแก้ว

นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว
Ms.Sirinat Singhakaew
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3734
โทรภายใน : 6084
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
นางสาวสุทัตตา ทรงเดช

นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
Ms.Sutatta Songdej
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3734
โทรภายใน : 6084
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th