บุคลากร งานวิเคราะห์งบประมาณ

พิมผกา ศรีชนะ

นางสาวพิมผกา ศรีชนะ
Ms.Pimpaka Srichana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3734
โทรภายใน : 6619
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
สงกรานต์ เนียมจ้อย

นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย
Ms.Songkarn Niamjoy
พนักงานธุรการ 4
โทร : 0-2665-3734
โทรภายใน : 6619
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th